صندوق حمایت وکلای دادگستری صندوق حمایت وکلای دادگستری
گزارش هیأت مدیره صندوق حمایت به مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری

 «به نام خدا»

 گزارش هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری<...

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت وکلای دادگستری در تاریخ 1396/08/25 برگزار شد

 برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت وکلای دادگستری

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت وکلای دادگستری ساعت 9 صبح ر...

دستور کار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/25

مجمع عمومی فوق العاده صندوق برگزار میشود

مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری روز پنجشنبه مورخ 25/08/1396 با حضور ن...

انعقاد قرارداد بیمه درمانی تکمیلی
...
افزایش مبلغ مستمری در سال 1396به میزان ده درصد
مکاتبات...
    • 22277716